Národní geopark

Pomezná

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto A. Peterek
Foto J. Tvrdý
photo
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Hranice tří geologických jednotek

Ložisko stavebních písků Pomezná je předmětem těžby od počátku 20. století, surovina byla použita například i při stavbě hráze přehrady Skalka. Využitelnost ložiska je komplikována sesuvem v severním a severozápadním předpolí ložiska. V odlučné hraně sesuvu vycházejí zvětralé horniny arzberského krystalinika a dále na západ smrčinská žula.

Pískovna leží v blízkosti vodní nádrže Skalka a přírodní rezervace Rathsam, chránící přirozená společenstva vodní toků a mokřiny s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů. Nedaleko je malá vodní elektrárna a ruiny staré tvrze, o níž je první zmínka již z roku 1309.

Vstup do pískovny bez povolení je přísně zakázán.