Národní geopark

Geopark

Struktura a management geoparku

Přeshraniční charakter Česko-bavorského geoparku vyžaduje specifický management, jehož struktura se bude s rozvojem aktivit dále vyvíjet. V současné době existují tři nezávislá řídící centra, která úzce koordinují společnou činnost geoparku:

Na území Národního geoparku Egeria, tj. v okresech Cheb, Karlovy Vary, Sokolov v Karlovarském kraji, byla iniciativa zprvu vedena Nadací Georgia Agricoly, region Slavkovský les, a poté odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v úzké spolupráci s  Českou geologickou službou a dalšími organizacemi. V září 2006 byla zřízena pozice manažera geoparku při Krajském muzeu Sokolov, nyní Muzeu Sokolov, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje.

Na území geoparku GeoLoci (okresy Tachov a obec Úterý) řídí aktivity geoparku obecně prospěšná společnost GeoLoci (http://www.geoloci.cz/).

V Bavorsku byl vyhlášen Národní geopark Bayern-Böhmen. Zastupuje Koordinations- und Geschäftsstelle Geopark Bayern-Böhmen v Parksteinu, právnická osoba pověřená pracovní skupinou Bavorský geopark (http://www.geopark-bayern.de). Nově je založena obecně prospěšná společnost GEOPARK Bayern-Böhmen e. V.

Společný management Česko-Bavorského Geoparku je založen na periodické rotaci zástupců uvedených stran na mezinárodní i národní úrovni.

Partneři geoparku

Česko-Bavorský Geopark v Karlovarském kraji
Národní geopark Egeria
Muzeum Sokolov, p.o. Karlovarského kraje
Zámecká 1
CZ-356 01 Sokolov
www.geopark.cz

Česko-Bavorský Geopark v Bavorsku
Nationaler Geopark Bayern-Böhmen
Koordinations- und Geschäftsstelle
Marktplatz 1
D-92711 Parkstein
info@geopark-bayern.de
www.geopark-bayern.de

Česko-Bavorský Geopark v Plzeňském kraji
Národní geopark GeoLoci, o.p.s.
CZ-349 01 Svojšín 1
www.geoloci.cz

Koordinace a spolupráce:
Karlovarský kraj – spolupráce na investičních projektech Geoparku Egeria www.kr-karlovarsky.cz
Nadace Georgia Agricoly, Region Slavkovský les – původní nositel projektu. Převod důležitých pozemků na Karlovarský kraj za účelem dalšího rozvoje infrastruktury na území Geoparku Egeria
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Slavkovský les. Spolupráce v rámci aktivit a projektů spojených s CHKO Slavkovský les www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz
Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád Karlovy Vary – spolupráce na propagaci Geoparku Egeria www.splzak.cz
Klub českých turistů – spolupráce na propagaci geoparku a pomoc při monitoringu stavu lokalit a informačních tabulí http://www.kct.cz/

Ostatní Krajská muzea – Muzeum Cheb, p.o., Muzeum Karlovy Vary, p.o. – do konce roku 2009 společně s Muzeem Sokolov sjednocená pod jedno Krajské muzeum http://www.muzeumcheb.cz/, http://kvmuz.cz/

Obec Rovná – spolupráce při vytváření zázemí pro důl Jeroným www.rovna.eu

Obec Lipová – spolupráce na zpřístupnění lokality Železná hůrka www.obeclipova.eu

Město Krásno - spolupráce při vytváření zázemí pro důl Jeroným, spolupráce na provozu Hornického muzea v Krásně www.mesto-krasno.cz

Město Horní Slavkov – finanční spoluúčast na muzeu v Horním Slavkově www.muhslavkov.cz

Město Jáchymov – participace na zpřístupnění na otevření štoly č. 1 v Jáchymově včetně vytvoření zázemí pro štolu www.jachymov.cz

Města, obce a soukromé subjekty, na jejichž pozemcích byly umístěny informační tabule – spolupráce na jejich monitoringu a kontrole

Česká geologická služba – spolupráce na propagaci Geoparku Egeria, poradenská činnost v oblasti geologie http://www.geology.cz/

Ministerstvo životního prostředí – poradenství v oblasti trvale udržitelného rozvoje a při získávání dotací ze EU nebo z MŽP www.mzp.cz

Diamo, s. p. – poradenství a spolupráce na provozu a zpřístupnění důlních děl (důl Jeroným, Štola č. 1 v Jáchymově) www.diamo.cz

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Hornicko-geologická fakulta – spolupráce na propagaci a zajištění přístupnosti podzemních prostor www.hgf.vsb.cz

valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia sac lancel pas cher balenciaga pas cher