Národní geopark

Měření seismicity v dole Jeroným

Z důvodu bezpečnosti probíhá v dole Jeroným měření stability důlního díla. Měření provádí již od roku 2004 Ústav geoniky AV ČR ve vybraných prostorách dolu promocí seismické aparatury a seismometrů. Registrované záznamy můžeme rozdělit do dvou kategorií a to přirozená (zemětřesení) a technická (odstřel trhavin v nedalekých lomech, vibrace vyvolané automobilovou dopravou, stavební a průzkumné práce v dole i na povrchu). Díky tomuto měření zaznamenáváme výše uvedené jevy a jejich projev na stabilitu skalního masivu dolu Jeroným.  Za zmínku stojí značně vzdálený zaznamenaný jev, jako je záznam jaderného výbuchu v Severní Koreji ze dne 3.9.2017 nebo zemětřesný roj z roku 2017 v nedalekých Lazech, který byl registrován pouze touto aparaturou. V souhrnu lze uvést, že všechny měřené události nemají významný vliv na stabilitu dolu a to i přesto, že se důl nachází nedaleko seismicky aktivní oblasti západních Čech s epicentrem v Chebské pánvi.